Privacy verklaring

Het team waar jij kraamzorg afneemt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dit team Verwerkingsverantwoordelijk. De Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van diensten van Gyneo Services BV, gevestigd aan Torenstraat 35, 5268 AS Helvoirt (hierna: Verwerker). De Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker hebben een Verwerkingsovereenkomst gesloten.

De Verwerker draagt zorg voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Verwerker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Verwerker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Verwerker neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Verwerker bewaart je persoonsgegevens overeenkomstige de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Verwerkingsverantwoordelijke deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin is opgenomen dat Verwerker een specifieke – bij naam genoemde – ICT-dienstverlener inschakelt voor de dienstverlening van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke en waarin het zelfde niveau van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens is geregeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Verwerker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jouw team (Verwerkingsverantwoordelijke). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan verwerkingsverantwoordelijke jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Verwerkingsverantwoordelijke reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Verwerker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Verwerker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Verwerkingsverantwoordelijke.